Gratis verzending in Nederland en België  

Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities


De volgende termen worden in deze voorwaarden gedefinieerd:

bedenktijd: de periode gedurende welke de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die met de handelaar een overeenkomst op afstand heeft gesloten;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

duurzame drager: elk middel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de handelaar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst;

techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor de sluiting van een overeenkomst, zonder dat consument en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de handelaar.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de handelaar.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, geeft de handelaar, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan dat de algemene voorwaarden bij de consument ter inzage liggen en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan hem zullen worden toegezonden.

In afwijking van het vorige lid wordt, wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand aan de consument in elektronische vorm ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens product- of dienstspecifieke voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en zal de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de meest gunstige toepasselijke bepaling.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden van kracht en zal de betreffende bepaling onverwijld in onderling overleg worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Situaties die niet door deze Algemene Voorwaarden worden gedekt, moeten worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie of de inhoud van één of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 3 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is aan verandering onderhevig. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod correct te beoordelen. Indien de handelaar foto's gebruikt, zijn deze een getrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


De afbeeldingen van de producten weerspiegelen de aangeboden producten. De Ondernemer kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de Producten.

Elk aanbod bevat informatie waaruit de consument kan opmaken welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen

de mogelijke kosten van de overdracht

de wijze waarop de overeenkomst moet worden gesloten en de stappen die moeten worden ondernomen om de overeenkomst te bereiken

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs garandeert;

het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gewone basistarief voor de gebruikte techniek;

of de overeenkomst na de sluiting ervan wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze zij door de consument kan worden geraadpleegd;

de wijze waarop de consument, vóór de sluiting van de overeenkomst, de door hem in de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en desgewenst corrigeren

de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten, met uitzondering van het Duits

de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de consument die gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een langere transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoorten.

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beschermen en een veilige webomgeving te waarborgen. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de handelaar passende veiligheidsmaatregelen nemen.

De handelaar kan - binnen het wettelijk kader - informatie inwinnen over de vraag of de consument in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en over al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De handelaar zal de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken


Het adres van het Duitse filiaal van de handelaar waar de consument terecht kan met klachten;
De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
De informatie over garanties en bestaande dienst na verkoop;
de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de handelaar deze gegevens al vóór de sluiting van de overeenkomst aan de consument heeft meegedeeld
de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een voortgezette verplichting is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de goederen door de consument of een vooraf door de consument en de ondernemer aangewezen ontvanger.

Tijdens deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - voor zover mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de handelaar retourneren, conform de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij de ondernemer hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen. De consument moet dit doen in de vorm van een schriftelijke kennisgeving/e-mail. Nadat de consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugsturen. De consument moet bewijzen dat hij de geleverde goederen tijdig heeft teruggezonden, bv. door een bewijs van verzending.

Indien de consument na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen de handelaar niet ervan in kennis heeft gesteld dat hij voornemens is zijn herroepingsrecht uit te oefenen, of het product niet aan de handelaar heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van het product ten laste van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, betaalt de handelaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terug. Voorwaarde is dat de goederen reeds door de ondernemer zijn ontvangen of dat een sluitend bewijs van de volledige terugzending kan worden overgelegd.

Artikel 7 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De handelaar kan de consument uitsluiten van het herroepingsrecht met betrekking tot de in de leden 2 en 3 bedoelde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten

die door de handelaar zijn opgesteld volgens de specificaties van de consument
die duidelijk van persoonlijke aard zijn
die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggegeven
die snel bederven of verouderen;
waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
Voor individuele kranten en tijdschriften;
Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
Voor hygiënische producten waarvan de consument het zegel heeft verbroken.
De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten

betreffende logies, vervoer, gastvrijheid of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
met de levering waarvan, met uitdrukkelijke instemming van de consument, een aanvang is gemaakt vóór het verstrijken van de bedenktijd;
op weddenschappen en loterijen.


Artikel 8 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van de voorgaande paragraaf, mag de Handelaar Producten of Diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de Handelaar geen invloed heeft, tegen variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de opgegeven prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

zij uit wettelijke bepalingen of regelingen voortvloeien; of
heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Speciale extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet in de prijs inbegrepen en komen ten laste van de consument.


Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van drukfouten is de opdrachtnemer niet verplicht de goederen tegen de verkeerde prijs te leveren.

 

Artikel 9 - Naleving en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, garandeert de handelaar ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking en in nieuwe staat worden geretourneerd.


De garantieperiode van de contractant stemt overeen met de garantieperiode van de fabrikant. De ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor het specifieke gebruik door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien:

De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of aangepast of door een derde laten repareren en/of aanpassen;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de handelaar en/of de verpakking zijn behandeld;

De ondeugdelijkheid is geheel of gedeeltelijk te wijten aan overheidsvoorschriften die zijn of zullen worden uitgevaardigd voor het soort of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 10 - Voortzetting van de handelsbetrekkingen: Duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand en volgens de overeengekomen opzeggingsregels.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van de geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten opzeggen

ze op elk moment te beëindigen en niet te beperken tot een specifieke datum of periode

beëindig ze ten minste op dezelfde manier als ze door hem werden afgesloten

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de handelaar zelf heeft vastgesteld.

Uitbreiding

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, kan niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst voor bepaalde tijd betreffende de periodieke levering van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, mits de consument de mogelijkheid heeft de verlengde overeenkomst vóór het verstrijken van de verlengingsperiode op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten hoogste een maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en betrekking heeft op de periodieke levering van goederen of diensten, kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op elk moment te beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, en met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden als de overeenkomst betrekking heeft op de periodieke levering van dag- en weekbladen en tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van proefdagbladen, nieuws en weekbladen (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Wanneer een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument de overeenkomst na het verstrijken van een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het verstrijken van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 11 - Betaling

Tenzij een ander tijdstip is overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6, lid 1. In geval van een overeenkomst voor de verlening van een dienst begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte gegevens of betalingen onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument in gebreke is, heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de handelaar ingediende klachten zullen binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de handelaar binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in der minne kan worden geschikt, wordt het een geschil waarop de geschillenbeslechtingsprocedure van toepassing is.

Een klacht schort de verplichtingen van de handelaar niet op, tenzij de handelaar schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten die wij aan u verstrekken worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.